MESTO AKO POLITIKUM

Diskusie o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto.

Zámerom série verejných diskusií o správe vecí verejných so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fokus organizátorov je primárne zameraný na reflexiu Bratislavy, dôležitú úlohu však zohráva komparácia so skúsenosťami iných metropol spoločného európskeho priestoru. Cieľom je rozvoj kultúry mestského občianstva, ktoré je charakteristické na jednej strane svojou heterogenitou (reprezentuje množstvo rozmanitých skupinových a individuálnych identít) a na druhej strane svojou schopnosťou zo svojich partikulárnych identít príležitostne vystúpiť a dospievať k najvyššiemu stupňu emancipácie v demokracii – občianstvu založenému na spolupatričnosti.

Povahu akejkoľvek metropoly možno najlepšie diagnostikovať prostredníctvom stavu verejnej sféry – fungovania verejnej správy, resp. spôsobov, akými dospieva k rozhodnutiam, spôsobov a kvality verejnej debaty, šírke účasti občianskej a odbornej verejnosti na utváraní mesta, či spôsobov tvorenia dohôd o tom, čo sa skrýva za pojmom „verejný záujem“. V širšom rámci môžeme povahu verejnej sféry vzťahovať k stavu demokracie a kultúry spoločnosti.

Zaujíma nás produkcia priestoru ako politicko – ideologická otázka. Máme pri nej na mysli aspekty rôznorodosti a pestrosti a zamedzovanie priestorovej a sociálnej stratifikácii. Zároveň považujeme za dôležité vyvarovať sa inštrumentálnej, technokratickej a trhovo orientovanej analýze mesta, ktorých dôsledkom je iba udržiavanie a reprodukcia súčasných urbánnych formácií. Sme presvedčení, že ak má nastať zmena, musí sa popri emancipácii občianstva zrkadliť aj v premene politickej praxe ako súčasť politickej agendy pri spravovaní mesta.

I. Verejný priestor (ne)samozrejmý? (2014)

Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má vyjadrovať k jeho utváraniu? Aký je presah verejnej sféry / politiky do verejného priestoru – ako sa tvoria rozhodnutia? Je existencia mestského verejného priestoru v ohrození? Predmetom prvej zo série diskusií o správe vecí verejných bolo bližšie predstaviť niektoré významné myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru. Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom.

II. Kultúra (ne)potrebná? (2014)

Kto vytvára kultúrny život mesta, za čo a pre koho? Aká je rola regionálnej či miestnej samosprávy v oblasti podpory živej kultúry a umenia? Kto má iniciovať vznik nástrojov, ktoré povedú k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre ďalší rozvoj občianskych kultúrnych aktivít, umeleckej tvorby či kreatívneho priemyslu na úrovni mesta? Potrebuje Bratislava kultúru? Predmetom druhej zo série diskusií o správe vecí verejných v hlavnom meste s prizvanými odborníkmi a aktivistami bola komunálna kultúrna politika. Decentralizácia verejnej správy na Slovensku preniesla mnohé kompetencie zo štátu na samosprávy, v oblasti kultúry však neprebehli zásadné reformy. Na úrovni väčšiny obcí a VÚC, včítane Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, stále chýbajú stratégie pre rozvoj kultúry, ktoré by zohľadňovali aktuálne potreby.

III. Ako (ne)spravovať mesto? (2014)

Diskusia s kandidátmi na post primátora mesta Bratislava. Predmetom záverečnej zo série diskusií o správe vecí verejných boli výstupy z dvoch predošlých diskusií na témy mestského verejného priestoru a kultúrnej politiky. Kandidáti na funkciu primátora Bratislavy prostredníctvom moderovanej diskusie priblížili svoje vlastné východiská a programové koncepcie, ktoré by mali smerovať k zodpovednému a otvorenému spravovaniu mesta.

IV. Právo na bývanie (2016)

Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristík ponovembrového spoločenského vývoja. Aj mestá sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým sa bolo možné dostať počas prvých vĺn, z dnešného hľadiska, za doslova nepatrné sumy. Vlastníctvo bytu sa stalo výdobytkom aj symbolom novej doby. Postupom času sa však bývanie stalo predovšetkým komoditou, ktorá ani zďaleka nie je dostupná každému. Ako v tomto kontexte Slovenská republika napĺňa čl. 31. Európskej sociálnej charty – Právo na bývanie? Prečo nie je bývanie samozrejmosťou?

V. Doprava, doprava, doprava (2016)

Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia súčasné mestá je zorganizovanie udržateľnej dopravy. Znečisťovanie ovzdušia, hluk a zvyšujúca sa ekologická stopa tvoria globálne ohrozenia, ktoré vytvárajú práve mestá a ich doprava. Na prevádzkovej úrovni nás často obklopuje dopravný chaos, automobilové zápchy, chodníky slúžiace ako parkovacie miesta. Má Bratislava plány pre rozvoj udržateľnej dopravy, včítane odstraňovania bariér, uprednostňovania verejnej dopravy na úkor automobilovej, vytvárania podmienok pre chodcov a cyklistov?

VI. Boj o priestor (2016)

Politicky prevažujúca neoliberálna povaha Bratislavy, od ponovembrového vývoja až po súčasnosť, určovala a určuje aj rozvoj jej mestského urbanizmu. Mesto veľmi rýchlo rozpredalo takmer celý svoj nehnuteľný majetok. Samo nemá stavať na čom, ani za čo a preto stavajú iní – developeri. Kriticky sa o stave a trendoch v tejto oblasti vyjadruje čoraz viac odborníčok a odborníkov, ale aj aktívnych občianok a občanov. Aby toho nebolo málo, naštvaní sú aj developeri. Sťažujú sa na nejasné pravidlá, množstvo byrokratických prekážok a podobne. Tak o čo tu vlastne ide? Dokáže byť magistrát dostatočne silným partnerom pri vyjednávaní s developermi? A o čo sa pri vyjednávaní s nimi opiera? Aká je väzba medzi súkromným a verejným v oblasti urbanizmu? Je možné medzi týmito dvoma princípmi dosiahnuť synergiu na spoločnom záujme pri rozvoji mesta? A kto vlastne bojuje s kým a za čo?

VII. Otázky suburbanizácie (2017)

V diskusii sme sa zamerali na otázky suburbanizácie, alebo na to, aké odstredivé a dostredivé sily určujú rozvoj bratislavského regiónu v súčasnosti. Bratislava sa metropolizuje, čoho prejavom je i prebiehajúca suburbanizácia priľahlých obcí a satelitných miest v zázemí hlavného mesta. Tento proces je omoho charakteristickejším javom prebiehajúcej metropolizácie ako napríklad džentrifikácia, ktorej prejavy zatiaľ nie sú natoľko viditeľné.

VIII. Aká politika? (2017)

Ako na otázky posturbánnej premeny miest odpovedá súčasná lokálna / regionálna politika? Ako sa dá interpretovať / hodnotiť výkon politiky v bratislavskej metropolitnej oblasti za ostané dve a pol desaťročia? Sú odpoveďou na riešenia problémov miest neideologickí odborníci, alebo je ešte stále možné utvárať demokratické spoločenstvo zahŕňajúce všetkých, pri ktorom kľúčovú rolu zohráva verejná politika? Okolo metropolizácie Bratislavy sa vynára veľa otázok, na ktoré nachádzame iba málo odpovedí.

IX. Čo s Tebou, Bratislava? (2018)

Predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách – V. Mikom, J. Mrvom, I. Nesrovnalom a M. Vallom. Aká je ich osobná a politická hodnotová profilácia a aký bude mať vplyv na povahu ich politiky? S kým, prečo a ako plánujú spolupracovať pri riadení mesta? Ako títo kandidáti interpretujú súčasné hlavné problémy mesta a sú nimi navrhované riešenia adekvátne? Ako plánujú reagovať na výzvy, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s globálne sa meniacim prostredím, klimatickou zmenou a široko artikulovanou potrebou udržateľného rozvoja?

VIAC INFO na https://mestoakopolitikum.wordpress.com.

 


Poznámka:

Sériu diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta Katedry humánnej geografie a demografie.

Ilustračné foto:

Jean-Pierre Laffont. Two homeless men squat in the shadow of the recently completed World Trade Center in October, 1975. New York City.