DIZAJN KAŽDODENNOSTI

Dizajn každodennosti je otvoreným, neohraničeným procesom objavovania – zaznamenávania – šírenia a reflexie vnímania miesta.

Hlavným zámerom je prispieť k premýšľaniu o význame miesta v každodennom živote, vytvoriť impulzy a otvoriť priestor pre ďalšie prístupy, ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a užívateľov s miestom, kde sa odohráva ich každodennosť a napomáhať tak formovaniu mestskej skúsenosti.

Všetci sme niekde miestni. Nemuseli sme sa tu narodiť a nemusíme tu ani vlastniť nehnuteľnosť. Uvedomujeme si však, že toto miesto nás istým spôsobom utvára a že aj my sa podieľame na jeho utváraní. Máme potrebu artikulovať našu každodennosť spojenú s týmto miestom – zdieľať ju, rozprávať sa o nej. Tá potreba je o to naliehavejšia, že sme dennými nomádmi, netrávime čas na jednom mieste, ale na mnohých. Stále však to svoje miesto niekde máme alebo túžime mať, či ide o domov, prácu, stretnutia. A o tom to je. / Miesta

Pojem „dizajn každodennosti“ predstavuje v našom ponímaní prežívanie zložitej intimity každého z nás – každodennú individuálnu skúsenosť človeka spätého s prostredím, ktoré ho obklopuje. Človeka spojeného s miestom – bydliskom, prácou, verejným priestorom, susedstvom – pričom všade tam a nezriedka aj niekde na pomedzí tohto všetkého sa odohráva každodenný život. Vždy však v priestore a čase – na mieste, v pohybe, v interakciách. / Ľudia

Denne učiníme množstvo drobných rozhodnutí a zároveň realizujeme všedné rituály, dotýka sa nás existenciálne chvenie, ale aj možné stretnutia s nečakaným, obklopuje nás všednosť, rutina, ba až banálnosť, ale súčasne dokážeme takmer denne objavovať nové skutočnosti, príbehy, súvislosti. A toto všetko sa odohráva tak v intimite vlastného vnútra ako i v nevyhnutných či vyvolaných interakciách a rozhodnutiach, prostredníctvom ktorých organicky spoluutvárame m(i)esto.

Každodennosť je pre nás výsostne subjektívnym prežitkom, odohrávajúcim sa tak v individuálnom, ako aj spoločnom prežívaní. Sme, žijeme – bývame, pracujeme, oddychujeme, vytvárame vzťahy. Naše bytie vytvára stopu založenú na spletitej interakcii – sociálnej, ekonomickej, kultúrnej. Sme dizajnérmi našej vlastnej každodennosti a zároveň spoludizajnérmi každodennosti spoločnej**. Ak sme vnímaví, máme predstavivosť a potrebu reagovať, tak hľadáme, objavujeme, zaznamenávame, šírime a reflektujeme.

VIAC INFO na www.dizajnkazdodennosti.sk

PUBLIKÁCIA na https://trhoviskozilinska.sk

 


 

Poznámky:

* Vnímanie miesta predstavuje výsledok vzájomnej prepojenosti mentálnych, sociálnych a environmentálnych procesov, ktoré sa podieľajú na flexibilných vzťahoch s fyzickým charakterom miesta.

** Vzťahuje sa k žitému priestoru a času, pracujúc s parametrami každodennosti európskej mestskej civilizácie.

Ilustračný obrázok:

Balthus (Baltusz Klossowski de Rola), La Rue / The Street (1933), oil on canvas , 195 x 240cm, Museum of Modern Art, New York.